+ نحوه حل کردن مسأله های مقیاس
نحوه حل کردن مسأله های مقیاس ......................................................................................................................... به دست آوردن عدد حقیقی 1- عدد روی نقشه ضربدر عدد مخرج مقیاس 2-تبدیل به متر (تقسیم بر 100) 3- تبدیل به کیلومتر (تقسیم بر 1000) ....................................................................................................................... ......................................................................................................................... به دست آوردن عدد حقیقی اگر فاصله دو شهر با مقیاس 1:300000 بر روی نقشه 6 سانتی متر باشد فاصله حقیقی آن چند است؟ 300000 × 6 =1800000 1800000 ÷ 100 = 18000 m 18000 ÷ 1000 = 18 km فاصله حقیقی : 18 کیلومتر ...................................................................................................................... ......................................................................................................................... به دست آوردن عدد حقیقی 1- عدد روی نقشه ضربدر عدد مخرج مقیاس 2-تبدیل به متر (تقسیم بر 100) 3- تبدیل به کیلومتر (تقسیم بر 1000) ......................................................................................................................... به دست آوردن عدد روی نقشه 1- تبدیل عدد حقیقی به متر (ضربدر 1000) (اگر عدد حقیقی به کیلومتر بود) 2-تبدیل عدد حقیقی به سانتی متر (ضربدر 100) (اگر عدد حقیقی به متر بود) 3- عدد حقیقی تبدیل به سانتی متر شده تقسیم بر عدد مخرج مقیاس ......................................................................................................................... به دست آوردن مقیاس 1- تبدیل عدد حقیقی به متر (ضربدر 1000) (اگر عدد حقیقی به کیلومتر بود) 2-تبدیل عدد حقیقی به سانتی متر (ضربدر 100) (اگر عدد حقیقی به متر بود) 3- عدد حقیقی تبدیل به سانتی متر شده تقسیم بر عدد روی نقشه 4- نوشتن عدد بدست آمده به صورت کسر با واحد 1 در صورت ......................................................................................................................... مثال : ......................................................................................................................... به دست آوردن عدد حقیقی اگر فاصله دو شهر با مقیاس 1:300000 بر روی نقشه 6 سانتی متر باشد فاصله حقیقی آن چند است؟ 300000 × 6 =1800000 1800000 ÷ 100 = 18000 m 18000 ÷ 1000 = 18 km فاصله حقیقی : 18 کیلومتر ......................................................................................................................... به دست آوردن عدد روی نقشه اگر فاصله دو شهر 18 کیلومتر باشد با مقیاس 1:300000 بر روی نقشه چند سانتی متر خواهد بود ؟ 18 × 1000 = 18000 18000 × 100 = 1800000 1800000 ÷ 300000 = 6 cm عدد روی نقشه 6 سانتی متر ......................................................................................................................... به دست آوردن مقیاس اگر فاصله دو شهر 18 کیلومتر باشد و بر روی نقشه 6 سانتی متر دیده شود مقیاس آن چند است ؟ 18 × 1000 = 18000 18000 × 100 = 1800000 1800000 ÷ 6 = 300000 مقیاس :یک سیصد هزارم .........................................................................................................................


یکشنبه 10 اسفند 1393

عنوان آخرین یادداشتها