X
تبلیغات
زولا


سایتهای مرتبط با درس 6


 

 

پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایراندیوان عالی کشوردیوان عدالت اداریسازمان بازرسی کل کشورسازمان بازرسی کل کشور ارسال شکایت
سازمان بازرسی کل کشور فرم درخواست بازرس افتخاری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشورسازمان پزشکی قانونی کشورپورتال وزارت دادگستریدادگستری استانها - قوه قضائیه
فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

(( فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی ))

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

 الف )انواع دعاوی مالی

1-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده 515 ق.آ.د.م)

 2-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و...و اسناد عادی.

3-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .

4-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره 4871/7-29/6/1377 اداره حقوقی دادگستری )،

 ،تلفن وکشتی،

5-ابطال سند مالکیت

6-ابطال سهام شرکت

7-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و ...

8-الزام به انتقال سهم یا شرکت

9-استردا د اموال منقول

10-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند1ماده 9 ق.آ.د.ک)

11-اختلاف ناشی از پیمان ها

12—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته

13-مطالبه سهم الشرکه

14-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت

15-الزام به ایفای تعهد مالی

16-اعتراض ثالث به دعاوی فوق

17-ورود  ثالث به دعاوی فوق

18-تقابل به دعاوی فوق

19-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند

20-اعتراض به ثبت

21-مطالبه ثمن

22-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

23-استردادمبیع و ثمن

24- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

25-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .

26-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

27-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده 199 ق.ث

28- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد

29-خلع ید(بند ج شق 12 ماده 4 ق.و.د.د)

30-الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.

31-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب

32-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت

33-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده 515 ق.ا.د.م)

34-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.

35-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع

36-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره 579-28/7/1371

37-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره 5114/7-24/11/1360 اداره حقوقی دادگستری)

دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

38-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت

39-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

40-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده 4 قانون افرازو ماده 9 ایین نامه آن  )

41-استرداد لاشه چک ،سفته و برات

42-درخواست صلح وسازش در امور مالی

43-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد

44-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله

45-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی

46-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن

47-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

48-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

 

انواع دعاوی مالی در امور حسبی :

1-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

2-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت

3-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

 

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

1-مطالبه اجور معوق (بند 14 ماده 4 ق.و.د.د)

2-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده 6 الی 10 ق.ر.م.ماده 76 )

3- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده 4و5 ق.ر.م.ماده 56)

4-مطالبه اجرت المثل (ماده 501 ق.م و متده 7 ق.ر.م ماده 56 )

5- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده 15 و 56 ق.ر.م بند 1و2و3 )

 

ب )انواع دعاوی غیرما لی

1-الزام  به تعهد غیرمالی

2-دعوای  ثبت علایم تجاری و اختراع

3-دعوای تخلیه

4-تامین خواسته( موضوع ماده 108 ق.آ.د.م )

5-دستور موقت (موضوع ماده 310 الی 325 ق.آ.د.م)

6-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه

7-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور

8-حکم فروش مال غیر منقول

9-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد 158 ،159،و 160 ق.آ.د.م)

10-عزل وکیل(678 ق.م )

11-عزل وکیل(بند 1 ماده 678ق.م)

تهیه و تنظیم :محمد رضا محمدی

برگرفته از آ.د.م علوی

12-تفکیک ملک و فک رهن

13-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده 1 قانون افراز)

14-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده 22 ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.

15-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .

16-اعتراض به نطریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری

17-تصحیح نام در مدرک تحصیلی

18-دعوای رفع رطوبت

19-تنفیذ صلح نامه عادی

20-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.

21-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.

22-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها.

23-در وقف و تولیت

24- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی

25-دعوای تغییر جنسیت

26-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره 420/7-24/1/1362 اداره حقوقی دادگستری.

27-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره 69/59-10/1/71

28-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت

29-ابطال فروش مال مساع به شرط اختلاف در مالکیت

30- دعوای تزویر و حعل در اسناد

31-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.

32-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده 561 ق.ث)

33-استرداد عین چک و اوراق بهادار

34-دعوای اعسار

35-تشخیص صحت تاریخ معامله   (وحدت رویه 545-30/11/1369 )

36-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد 40 و 93 ق.م )

 

دعاوی غیرما لی در   امور حسبی:

1-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (1184 و 1186 )

2-صدور حکم موت فرضی

3-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه

4-بطلان ترکه

5- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر

6-اخراج ثلث از ماترک

7-الزام به فروش ترکه

8-گواهی رشد

9- تنفیذ وصیت نامه

10-گواهی حصر وراثت

 

انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواه :

1- استردادشیربها

2-استردادجهیزیه

3-مطالبه مهریه

4-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده

5-ازدواج مجدد

6-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع

7-گواهی عدم سازش

8-تمکین

9-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک

10-انکارزوجیت

11-دعوای نسب

12- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی

 

انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:

1-ابطال واقعه فوت  

2-رفع واقعه فوت از سند سجلی

3-ابطال نسب یا نفی آن

4-دعوای ابوت و یا بنوت

5-اثبات بلوغ برای ازدواج

6-تغییر نام کوچک

7-اثبات سیادت

8-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات (

9-اصلاح  تاریخ فوت در گواهی فوت

10- تغییرجنسیت  

 

انواع دعاوی غیر مالی:

الف)ذاتی:

1-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)

2-دعوای زوجیت

3-دعوای حجر

ب)اعتباری:

1-خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

2-درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

3-تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

4-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه

5-میزان حق الوکاله وکیل

6-دعوای مزاحمت  ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول(موضوع مواد 158 الی 160 ق.آ.د.م)//////

 

تاریخ : شنبه 5 مهر 1393 | 05:16 | چاپ | نویسنده: داداشی | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کلاک چت